Позвънете

За нас

ДАК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е специализирано счетоводно дружество.

Екипът ни е изграден от опитни счетоводители с дълъг стаж в счетоводното обслужване на дружества с различен предмет на дейност – търговия на едро и дребно, услуги, производство, земеделски производители, свободните професии. Служителите ни посещават редовно семинари и обучения по актуалните проблеми в счетоводството и данъчно-осигурителното законодателство. Всички служители са завършили бакалавърска и магистърска степени във Финансово-счетоводния факултет на УНСС – София.

Нашите клиенти са: кафе-сладкарници; ресторанти; хранителни магазини; салони за красота; магазини за он-лайн продажби; образователни центрове и частни занимални; земеделски производители; адвокатски дружества; инженерно-проектантски дружества; дружества за строителен надзор; ИТ и Уеб-дизайн дружества; дружества, извършващи сделки на територията на ЕС с офис-обзавеждане, детски дрехи и играчки, медицински консумативи, елетронна и упрвляваща техника. Дружества, извършващи внос и износ в трети страни.

Организацията ни на работа с всеки клиент е индивидуална. Месечната цена за пълно счетоводно обслужване се определя от: 1.регистрирано или не по ЗДДС е дружеството; 2.броят на счетоводните документи за месец; 3.броят на осигурените лица в дружеството. Счетоводното обслужване се регулура с писмен договор. Договореното възнаграждение се заплаща само по банков път, за което се издава фактура.

За своите клиенти извършваме пълно счетоводното обслужване. Пълното счетоводно обслужване на всяка една компания (без значение от предмета на дейност, паричния поток, назначения персонал), е структурирано в три основни групи услуги:

1. Счетоводство – – това са услугите по събиране, подреждане и осчетоводяване на всички първични счетоводни документи – фактурите, отчетите от касовия апарат, банковите извлечения, пътни листове, заповеди за командировки и др. Оформянето на вторичните счетоводни регистри. Изготвянето на оборотна ведомост през определен период. Извготвяне на текущи справки и отчети. Извършване на годишното счетоводно приключване.

2. ТРЗ (Личен състав) – в тази група са услугите, свързани с администрирането на персонала. Изготвянето на документите за назначаване, преназначване и освобождаване на персонала, документите за отпуските, болничните листове, изчислявне на възнагражденията и хонорарите. Изготвянето на ведомостите и фишовете за заплатите, сметките за изплатените суми и служебните бележки.

3. Данъци и осигуровки – това са услугите, които организират целият процес на комуникация с НАП. Като се започне от изчисляването на дължимите данъци и осигуровки, през декларирането им в съответните срокове, до фактическото им превеждане по сметките на НАП. Тук влиза и дейността по подготовка на изискваната документация при извършването на проверки и ревизии. Данъчни и осигурителни консултации и решаване на визникващи казуси и въпроси.