Позвънете

Фирми, регистрирани по ЗДДС

КРАЙНИ МЕСЕЧНИ ЦЕНИ ЗА ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПАНИИ С РАЗЛИЧЕН ОБЕМ НА ДЕЙНОСТ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Годишно Счетоводно Приключване 2020 – БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!


Брой документи на месец

Крайна цена на месец

Брой осигурени лица в дружеството, които са включени в цената

До 5

80.00 лв. 1

6 – 10

100.00 лв.

1

11 – 20

120.00 лв.

2

21 – 30

140.00 лв.

2

31 – 40

160.00 лв.

2

41 – 70 190.00 лв.

3

71 – 100 220.00 лв.  3

Над 100

Изготвяме индивидуално ценово предложение

40.00 лв. на месец за дружество без дейност, на което се подава ежемесечно нулева Справка-декларация по ЗДДС

За всяко осигурено лице над посоченото в таблицата, се калкулира по 10.00 лв. на месец!

ЗА ВСЯКА НОВОРЕГИСТРИРАНА ФИРМА ПЪРВОНАЧАЛНАТА МЕСЕЧНА ЦЕНА Е ФИКСИРАНА НА 80.00 лв. ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ БРОЯ ДОКУМЕНТИ И БРОЯ ОСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА! 

Счетоводно обслужване

 1. Изготвяне на индивидуален (конкретен) за дружеството сметкоплан.
 2. Създаване на конкретен за дружеството аналитичен стоково-материален регистър.
 3. Изготвяне на амортизационен план и инвентарна книга за дружеството.
 4. Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи и банковите трансфери.
 5. Текущо оформяне на вторичните счетоводни регистри.
 6. Изготвяне на оборотна ведомост.
 7. Извършване на годишното счетоводно приключване на дружеството.

ТРЗ (Личен състав)

 1. Изготвяне на всички документи за назначаване на служители на работа в дружеството.
 2. Регистириране на трудовите договори в НАП.
 3. Изготвяне на молби и заповеди за отпуск на служителите в дружеството.
 4. Изготвяне на допълнителни споразумения към сключените трудови договори.
 5. Обработване и подаване на болничните листове в НОИ.
 6. Изчисляване на заплатите по трудови договори и хонорарите по граждански договори.
 7. Изготвяне на ведомостите и фишовете за заплатите и сметките за изплатените суми.
 8. Изготвяне на всички документи за освобождаване на служители от работа.
 9. Оформяне на трудови книжки и издаване на служебни бележки за осигурителен доход.

Данъци и Осигуровки

 1. Изготвяне и подаване в НАП на Справката – декларация по ДДС.
 2. Изготвяне и подаване в НАП на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите.
 3. Изчисляване на осигуровките и подаване в НАП на декларациите – Обр. 1 и Обр. 6.
 4. Изготвяне и изпращане на всички платежните нареждания за разплащане с НАП.
 5. Изготвяне и подаване в НАП на годишната данъчна декларация на дружеството.
 6. Изготвяне и подаване в НАП на годишната данъчна декларация на Управителя.
 7. Изготвяне на документите, изисквани от НАП при проверки и ревизии на дружеството.
 8. Дерегистрация по ЗДДС.
 9. Подаване на искане за издаване на удостоверение за липса на задължения към НАП.

Информация за фирми, нерегистрирани по ЗДДС