Позвънете

Регистрация на фирма

За извършването на търговска, производствена дейност и за предоставянето на всякакви услуги, се изисква регистрация на фирма (юридическо лице).

Търговско дружество (ЕООД или ООД) може да бъде регистрирано в  Агенцията по вписванията по два начина:

1. Лично от Управителя на новорегистриращото се дружество.

В този случай той сам трябва да провери дали избраното име на фимата е свободно и да подготви сам всички необходими документи.

Ние можем да му погнем в оформянето на документацията, да му обясним стъпките, които се следват в цялата процедура. При този вариант разходите за регистрация на дружеството са значително по-ниски, но се губи време за посещение и входиране лично на документите в Търговския регистър.

2. От упълномощен от Управителя адвокат.

В този случай адвокатът проверява дали избраното име е свободно, подготвя необходимите документи и ги изпраща на Управителя за преглеждане и подпис. След което той му ги връща обратно сканирани за регистриране на дружеството.

В този случай цялата процедура се извършва по електронен път от адвоката и не се губи време за посещение в ТР, но разходите са по-високи, защото се дължи възнаграждение на Адвоката, според Наредбата за минималните размери на адвокатски възнаграждения.