Позвънете

Еднократни услуги

Описание и цени на на еднократните услуги

Счетоводни и данъчно-осигурителни консултации

Счетоводното, данъчно-осигурителното и трудово законодателство у нас е доста обширно и разпръснато в над 15 законови и подзаконови нормативни акта, съдебни и тълкувателни решения и много често се променя. Предоставяме еднократни счетоводни, данъчно-осигрурителни и трудови консулации на клиенти, на които се налага да решат казус, който изисква познания в тази област. Достатъчно е само да се свърже с нас по предпочитан за него начин – телефон или имейл, за да уточним подробностите. Ако се налага посещение на различни институции, също можем да съдействаме.

Цената на услугата е 30.00 лв на час


Подаване на Годишна данъчна декларация за физически лица

Физическите лица, които през предходната година са придобили доход от извънтрудови правоотношения (наем на недвижимо имуществото, хонорари по граждански договори, възнаграждения по авторски права и лицнзи и др.), са задължени да го декларират в НАП, до 30 април. С декларирането могат да се ползват и облекченията (под формата на възстановяване на част от платения данък) за млади семейства с ипотечен кредит, за семейства с деца, за лица, които имат допълнително пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд, лица, притежаващи застраховка „Живот“ и др.

Изготвяме Годишната данъчна декларация на физическото лице. Изисква се единствено лицето да се свърже с нас по предпочитан за него начин – телефон или имейл, за да уточним подробностите и да ни изпрати съответните документите, удостоверяващи размера на дохода, беза да се налага да посещава лично нашия офис.

Цената на услугата е еднократна такса от 60.00 лв


Подаване на декларация за липса на дейност на фирма през 2021 г.  

Дружествата, които не са осъщeствявали дейност през предходната година, не подават Годишен отчет за дейността.  Тези дружества подават само следните две декларации:

  1. Декларация за неактивност в НСИ, в срок до 30.06.2022 г.
  2. Декларация за липса на дейност в Агенцията по вписванията, в срок до 30.06.2022 г.

Дружествата, които през миналата година са подали декларация за липса на дейност, тази година нямат задължение да подадат отново такава декларация. Подготвяме и подаваме тези декларации за клиенти, които нямат (не е и необходимо) дългосрочен договор за счетоводно обслужване. Достатъчно е само лицето да установи връзка с нас. В стандартния случай не се налага посещение лично в нашия офис.

Цената на услугата е еднократна такса от 60.00 лв.